loader

REGULAMIN
REALIZACJI KUPONÓW RABATOWYCH 1000 ZŁOTYCH NETTO

ASILI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zwany dalej „Regulaminem”

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnejpolegającej na możliwości skorzystania z Kuponów Rabatowych 1000 zł netto na wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej przez Asili spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi(dalej jako: „Promocja”), warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków przez Uczestnika Promocji w okresie jej obowiązywania.
 2. Organizatorem Promocji jest Asili spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wydawnicza 17a, (92-333) Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521288, NIP: 7252078330zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.
 5. Promocja trwa od dnia1 czerwca2024r.do dnia 31 grudnia 2024r., przy czym Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji w każdym czasie i w takim wypadku. Promocja kończy się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Organizatora o adresie www.asili.pl
 6. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba prawna lub niepełna osoba prawna w rozumieniu art. 33 § 1 Kodeksu cywilnego, a także każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania lub prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność gospodarczą.
 7. Warunkami udziału w Promocji są: posiadanie ważnego jednorazowego Kuponu Rabatowego, zawarcie przez Uczestnika w okresie trwania Promocji i w ramach jednej transakcji z Organizatorem umowy na wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 8. Kupon Rabatowy można otrzymać podczas spotkań lub wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Organizatora w okresie Promocji, przy czym sama decyzja co do przekazania Kuponu Rabatowego Uczestnikowi leży w wyłącznej i swobodnej gestii Organizatora.
 9. Kupon Rabatowy jest ważny bezterminowo i upoważnia do wykorzystania go jednorazowo, podczas jednej transakcji na wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznej z Organizatorem.
 10. Każdy Kupon Rabatowy posiada indywidualny numer nadany mu przez Organizatora. Na Kuponie Rabatowy mogą być wskazane dane Uczestnika, któremu został on wręczony przez Organizatora, co jednak nie pozbawia charakteru Kuponu Rabatowego „na okaziciela”.
 11. Kupon Rabatowy jest kuponem na okaziciela i z tego względu może zostać wykorzystany tak przez Uczestnika, który otrzymał Kupon Rabatowy, jak i osobę trzecią, która będzie w legalnym posiadaniu takiego Kupony Rabatowego w związku z jego otrzymaniem od Uczestnik.
 12. Kupony rabatowe nie sumują się.
 13. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 14. Zniżka, której dotyczy Kupon Rabatowy nie sumuje się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 15. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, w tym w zakresie przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w związku z realizacją Promocji.
 16. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać dokumentowo na adres e-mail: info@asili.pl
 17. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia reklamacji.
 18. Organizator rozpatruje reklamację związaną z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej wynikach informuje osobę zgłaszającą reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 19. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z Promocją jest Asili spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wydawnicza 17a, (92-333) Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521288, NIP: 7252078330(Organizator), adres poczty elektronicznej: info@asili.pl. Dane osobowe Uczestników promocji mogą być przetwarzane: a. w związku z realizacją i weryfikacją poprawności realizacji Promocji, b. w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji – w obu tych przypadkach podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, kancelarie prawne, rachunkowe i podatkowe, biegli rewidenci, podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wskazanych powyżej celów. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora Uczestnik ma: a. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b. prawo do niesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych – w związku z jego szczególną sytuacją, c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem. Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej poprzez przesłanie stosownego wniosku w formie dokumentowej na adres siedziby Administratora lub na adres e -mail: info@asili.pl. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób wpływającej na Uczestnika. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru gospodarczego.
 20. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania przyczyny. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej Organizatora:asili.plz wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej trzy dni kalendarzowe. Powyższe postanowienie nie wpływa na możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji przez Organizatora.